حمل بلوک سیمانی

حمل بلوک سیمانی بتن آلوکا با تریلی

در این مقاله بسیار کاربردی میخواهیم در مورد گنجایش دستگاه های مختلف حمل بلوک سیمانی صحبت کنیم. سوال اکثر مشتریان مربوط به تعداد بلوک سیمانی که می توان در تریلی،کامیون و نیسان حمل کرد، است. مشتریانی که در حوزه خرید بلوک سیمانی یا مصالح ساختمانی برای پروژه های شخصی خود و یا برای پروژه های ساختمانی، اقدام به خرید بلوک سیمانی از فروشندگان بلوک بتنی می نمایند، باید در مورد گنجایش دستگاههای مختلف حمل بلوک سیمانی اطلاعات دقیقی جهت محاسبه کرایه داشته باشند. این پرسش ها، بتن آلوکا را به فکر نوشتن مطلبی فوق العاده مفید برای شما عزیزان کرد.

اکثر خریداران بلوک سبک در تماس هایی که با کارشناسان قسمت فروش بلوک سیمانی بتن آلوکا برقرار میکنند، همگی این سوال رو دارند که من با تریلی بارگیری کنم صرف میکنه یا کامیون و یا نیسان ! امروز به این سوال مهم که دغدغه همه شمایی است که بلوک سیمانی را میخرید پاسخ خواهیم داد.با بتن آلوکا همراه باشید ، چنین آمار دقیق رو در هیچ سایتی نخواهید دید.

هزینه حمل بلوک سیمانی

گنجایش دستگاه های مختلف حمل بلوک سیمانی

تعداد بلوک سیمانی که در دستگاه های مختلف حمل بلوک سیمانی می توان بارگیری کرد، به ماشین حمل بلوک سیمانی، اندازه بلوک سیمانی و ابعاد بلوک سیمانی بستگی دارد.

ماشین حمل بلوک سیمانی

1- تریلی

2- کامیون ده چرخ یا جفت

3- کامین شش چرخ یا تک

4- کامیونت یا خاور شش تنی

5- نیسان

 قیمت بلوک سیمانی سبک

ابعاد مختلف بلوک سیمانی که در دستگاه های حمل بلوک

متداول ترین ابعادی که امروز در حوزه بلوک سیمانی خرید و فروش می شوند، و نیاز به بارگیری در تریلی، کامیون و… دارند به شرح زیر است.

1- بلوک سیمانی بیست سانت با ابعاد 20*20*40

2- بلوک سیمانی پانزده سانتی با ابعاد 15*20*40

3- بلوک سیمانی ده سانتی با ابعاد 10*20*40

بقیه انواع کم کاربرد بلوک سیمانی را متناسب با این ابعاد محاسبه می کنیم.

حمل بلوک سیمانی بیست سانتی 

1- تعداد بلوک سیمانی بیست سانت در تریلی

حمل بلوک سیمانی با تریلی

ظرفیت حمل تریلی برای بلوک سیمانی بیست سانت، بین 2000 الی 2100 عدد بلوک سیمانی می باشد. یعنی در هر تریلی، حداقل 2000 عدد بلوک سبک سیمانی بیست سانت و حداکثر 2100 عدد از همین اندازه بلوک را می توان بار گیری نمود.

2- ظرفیت حمل بلوک سیمانی بیست سانتی در کامیون ده چرخ یا جفت

تعداد بلوک سیمانی 20 سانتی در کامیون ده چرخ یا جفت می توان بارگیری نمود بین 1400 تا 1500 عدد می باشد. یعنی کمترین تعداد بلوک 1400 و بیشترین تعداد بلوک بیست سانتی که در جفت حمل میشه 1500 عدد می باشد.

این بازه تعداد، براساس مسافتی که دستگاه های حمل کننده بلوک بتنی تا مقصد باید طی کند، محاسبه می شود. برای مسافت های دور، قطعا تعداد کمی باید بارگیری نمود.

3- ظرفیت حمل بلوک سیمانی بیست سانتی در کامیون شش چرخ

گنجایش کامیون شش چرخ برای حمل بلوک بیست سانتی عددی بین 1000 تا 1100 می باشد. کمترین 1000 عدد و بیشترین تعداد بلوک بیست سانت که می توان در کامیون شش چرخ بارگیری کرد 1100 عدد می باشد.

محاسبه تعدادبلوک سیمانی در دیوارچینی

4- حمل بلوک سیمانی 20 سانتی که در کامیونت

400 الی 450 عدد بلوک سیمانی بیست سانت را می توانیم در کامیونت یا خاور شش تنی بار گیری کنیم. کمترین بار 400 عدد و بیشترین بار 450 عدد می باشد.

5- ظرفیت حمل بلوک سیمانی بیست سانت در نیسان

تعداد بلوک سیمانی 20 سانتی که نیسان می تواند حمل کند عددی بین 200 الی 210 می باشد. کمترین بار نیسان با بلوک بیست سانت، 200 عدد و بیشترین تعداد هم 210 می باشد.

تعداد بلوک سیمانی پانزده سانتی در دستگاه های حمل بار بلوک

1- تعداد بلوک سیمانی پانزده سانت در تریلی

ظرفیت حمل تریلی برای بلوک سیمانی پانزده سانتی، بین 2772 الی 3080 عدد بلوک سیمانی می باشد. یعنی در هر تریلی، حداقل 2772 عدد بلوک سبک سیمانی بیست سانت و حداکثر 3080 عدد از همین اندازه بلوک را می توان بار گیری نمود.

2- ظرفیت حمل بلوک سیمانی پانزده سانتی در کامیون ده چرخ یا جفت

تعداد بلوک سیمانی 15 سانتی که در کامیون ده چرخ یا جفت می توان بارگیری نمود بین 1600 تا 1800 عدد می باشد. یعنی کمترین تعداد بلوک 1600 و بیشترین تعداد بلوک پانزده سانتی که در جفت حمل میشه 1800 عدد می باشد. این بازه تعداد، براساس مسافتی که دستگاه های حمل کننده بلوک بتنی تا مقصد باید طی کند، محاسبه می شود. برای مسافت های دور قطعا تعداد کمی باید بارگیری نمود.

3- ظرفیت حمل بلوک سیمانی بیست سانت در کامیون شش چرخ( تک)

گنجایش کامیون شش چرخ برای حمل بلوک پانزده سانتی عددی بین 1100 تا 1200 می باشد. کمترین 1100 عدد و بیشترین تعداد بلوک 15 سانت که می توان در کامیون شش چرخ بارگیری کرد 1200 عدد می باشد.

4- حمل بلوک سیمانی 15 سانتی که در کامیونت

500 الی 550 عدد بلوک سیمانی پانزده سانت را می توانیم در کامیونت یا خاور شش تنی بار گیری کنیم. کمترین بار 500عدد و بیشترین بار 550 عدد می باشد.

5- ظرفیت حمل بلوک سیمانی پانزده سانت در نیسان

تعداد بلوک سیمانی 15 سانتی که نیسان می تواند حمل کند عددی بین 250 الی 300 می باشد. کمترین بار نیسان با بلوک بیست سانت، 250 عدد و بیشترین تعداد هم 300 می باشد.

ظرفیت حمل بلوک سیمانی ده سانتی در دستگاه های مختلف

1- تعداد بلوک سیمانی ده سانت در تریلی

ظرفیت حمل تریلی برای بلوک سیمانی ده سانت، بین 4158 عدد بلوک سیمانی می باشد. یعنی در هر تریلی، 4158 عدد بلوک سبک سیمانی ده سانت را می توان بار گیری نمود.

2- تعداد بلوک سیمانی ده سانتی در کامیون ده چرخ یا جفت

تعداد بلوک سیمانی 10 سانتی که در کامیون ده چرخ یا جفت می توان بارگیری نمود بین 2300 تا 2500 عدد می باشد. یعنی کمترین تعداد بلوک 2300 و بیشترین تعداد بلوک ده سانتی که در جفت حمل میشه 2500 عدد می باشد.

این بازه تعداد، براساس مسافتی که دستگاه های حمل کنند بلوک بتنی تا مقصد باید طی کند، محاسبه می شود. برای مسافت های دور قطعا تعداد کمی باید بارگیری نمود.

3- ظرفیت حمل بلوک سیمانی ده سانت در کامیون شش چرخ

گنجایش کامیون شش چرخ برای حمل بلوک 10 سانتی، عددی بین 1600 تا 1700 می باشد. کمترین 1600 عدد و بیشترین تعداد بلوک بیست سانت که می توان در کامیون شش چرخ بارگیری کرد 1700 عدد می باشد.

4- تعداد بلوک سیمانی 10 سانتی که در کامیونت

700 الی 750 عدد بلوک سیمانی ده سانت را می توانیم در کامیونت یا خاور شش تنی بار گیری کنیم. کمترین بار 700عدد و بیشترین بار 750 عدد می باشد.

5- تعداد بلوک سیمانی ده سانت در نیسان

تعداد بلوک سیمانی 10 سانتی که نیسان می تواند حمل کند عددی بین 400 الی 450 می باشد. کمترین بار نیسان با بلوک ده سانت، 400 عدد و بیشترین تعداد هم 450 می باشد.

کدام دستگاه حمل بلوک سیمانی با صرفه تر است؟

حمل بلوک  آلوکا

اینکه بلوک سیمانی در تریلی یا کامیون و یا نیسان بارگیری شود، بستگی به میزان مسافت مبدا تا مقصد حمل بلوک سیمانی دارد. باید فروشنده دقیق برای شما محاسبه نماید. همانطور که می دانید با این تورم سرسام آور، کرایه حمل بلوک بتنی از خود بلوک گران تر در میاد. پس باید حواستان کاملا جمع باشد که به جای سود، ضرری هم رو دستتون نمونه! بتن آلوکا براساس مسافت و به صرفه بودنش برای مشتری، بلوک سیمانی را در دستگاه های مختلف خود بارگیری می کند.

بتن آلوکا عموما برای مسافت های نزدیک، بلوک سبک را در نیسان یا کامیونت برای خریداران می فرستد. اما زمانی که بلوک سیمانی در مشهد یا بلوک سیمانی در تهران و شهرهای مختلف بفروش می رود، برای آنها برنامه خاص و متفاوتی می چیند. امیدوارم که با خواندن مقاله گنجایش دستگاه های مختلف حمل بلوک سیمانی، به تمامی سوالات خود در زمینه حمل بلوک سیمانی، پاسخی خوبی گرفته باشید.

مدیر سایتAuthor posts

Avatar for مدیر سایت

نگار زمانی هستم، دانش‌آموخته ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و در زمینه سئو، تولید محتوا و طراحی سایت فعالیت می کنم. ایمیل ارتباط با من: [email protected]

نظری ثبت نشده است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.