حمل بلوک سیمانی با چه ماشین هایی انجام شود بهتر و به صرفه تر است؟ در این مقاله بسیار کاربردی می خواهیم در مورد گنجایش دستگاه های مختلف حمل بلوک سیمانی صحبت کنیم. سؤال اکثر مشتریان مربوط به تعداد بلوک سیمانی که می توان در تریلی،کامیون و نیسان حمل کرد، است.

مشتریانی که در حوزه خرید بلوک سیمانی یا مصالح ساختمانی برای پروژه های شخصی خود و یا برای پروژه های ساختمانی دیگران فعالیت می کنند، باید در مورد گنجایش دستگاههای مختلف حمل بلوک سیمانی اطلاعات دقیقی جهت محاسبه کرایه داشته باشند. این پرسش ها، بتن آلوکا را به فکر نوشتن مطلبی فوق‌العاده مفید برای شما عزیزان انداخته است.

اکثر خریداران بلوک سبک در تماس هایی که با کارشناسان قسمت فروش بلوک سیمانی بتن آلوکا برقرار میکنند، همگی این سؤال رو دارند که من با تریلی بارگیری کنم صرف میکنه یا کامیون و یا نیسان ! امروز به این سؤال مهم که دغدغه همه شمایی است که بلوک سیمانی را میخرید پاسخ خواهیم داد.با بتن آلوکا همراه باشید ، چنین آمار دقیق رو در هیچ سایتی نخواهید دید.

کرایه حمل بلوک سیمانی

ظرفیت ماشین های حمل بلوک سیمانی

تعداد بلوک سیمانی که در دستگاه های مختلف حمل می توان بارگیری کرد، به اندازه و نوع ماشین، اندازه و ابعاد بلوک سیمانی بستگی دارد.

ماشین های حمل بلوک سیمانی

1- تریلی

2- کامیون ده چرخ یا جفت

3- کامین شش چرخ یا تک

4- کامیونت یا خاور شش تنی

5- نیسان

قیمت بلوک سیمانی سبک

سایز های پر طرفدار بلوک سیمانی

متداول ترین ابعادی که امروز در حوزه بلوک سیمانی خرید و فروش می شوند، و نیاز به بارگیری در تریلی، کامیون و… دارند به شرح زیر است.

1- بلوک سیمانی بیست سانت با ابعاد 20*20*40

2- بلوک سیمانی پانزده سانتی با ابعاد 15*20*40

3- بلوک سبک ۱۰ با ابعاد 10*20*40

بقیه انواع کم کاربرد بلوک سیمانی را متناسب با این ابعاد محاسبه می کنیم.

حمل بلوک بیست سانتی

1- تعداد بلوک بیست سانت در تریلی

ظرفیت حمل تریلی برای بلوک سیمانی بیست سانت، بین 2000 الی 2100 عدد بلوک سیمانی می باشد. یعنی در هر تریلی، حداقل 2000 عدد بلوک سبک سیمانی بیست سانت و حداکثر 2100 عدد از همین اندازه بلوک را می توان بار گیری نمود.

2- تعداد بلوک بیست سانتی در کامیون ده چرخ یا جفت

تعداد بلوک سیمانی 20 سانتی در کامیون ده چرخ یا جفت می توان بارگیری نمود بین 1400 تا 1500 عدد می باشد. یعنی کمترین تعداد بلوک 1400 و بیشترین تعداد بلوک بیست سانتی که در جفت حمل میشه 1500 عدد می باشد.

این بازه تعداد، براساس مسافتی که دستگاه های حمل کننده بلوک بتنی تا مقصد باید طی کند، محاسبه می شود. برای مسافت های دور، قطعا تعداد کمی باید بارگیری نمود.

3- تعداد بلوک بیست سانتی در کامیون شش چرخ

گنجایش کامیون شش چرخ برای حمل بلوک بیست سانتی عددی بین 1000 تا 1100 می باشد. کمترین 1000 عدد و بیشترین تعداد بلوک بیست سانت که می توان در کامیون شش چرخ بارگیری کرد 1100 عدد می باشد.

محاسبه تعدادبلوک سیمانی در دیوارچینی

4- تعداد بلوک سیمانی 20 سانتی در کامیونت

400 الی 450 عدد بلوک سیمانی بیست سانت را می توانیم در کامیونت یا خاور شش تنی بارگیری کنیم. کمترین بار 400 عدد و بیشترین بار 450 عدد می باشد.

5- ظرفیت حمل بلوک بیست سانتی در نیسان

تعداد بلوک سیمانی 20 سانتی که نیسان می تواند حمل کند عددی بین 200 الی 210 می باشد. کمترین بار نیسان با بلوک بیست سانت، 200 عدد و بیشترین تعداد هم 210 می باشد.

حمل بلوک سیمانی پانزده سانتی

1- تعداد بلوک پانزده سانت در تریلی

ظرفیت حمل تریلی برای بلوک سیمانی پانزده سانتی، بین 2772 الی 3080 عدد بلوک سیمانی می باشد. یعنی در هر تریلی، حداقل 2772 عدد بلوک سبک سیمانی بیست سانت و حداکثر 3080 عدد از همین اندازه بلوک را می توان بار گیری نمود.

2- ظرفیت حمل بلوک پانزده سانتی در کامیون ده چرخ یا جفت

تعداد بلوک سیمانی 15 سانتی که در کامیون ده چرخ یا جفت می توان بارگیری نمود بین 1600 تا 1800 عدد می باشد. یعنی کمترین تعداد بلوک 1600 و بیشترین تعداد بلوک پانزده سانتی که در جفت حمل میشه 1800 عدد می باشد. این بازه تعداد، براساس مسافتی که دستگاه های حمل کننده بلوک بتنی تا مقصد باید طی کند، محاسبه می شود. برای مسافت های دور قطعا تعداد کمی باید بارگیری نمود.

3- تعداد بلوک 15 سانتی در کامیون شش چرخ(تک)

گنجایش کامیون شش چرخ برای حمل بلوک پانزده سانتی عددی بین 1100 تا 1200 می باشد. کمترین 1100 عدد و بیشترین تعداد بلوک 15 سانت که می توان در کامیون شش چرخ بارگیری کرد 1200 عدد می باشد.

4- تعداد بلوک 15 سانتی در کامیونت

500 الی 550 عدد بلوک سیمانی پانزده سانت را می توانیم در کامیونت یا خاور شش تنی بار گیری کنیم. کمترین بار 500 عدد و بیشترین بار 550 عدد می باشد.

5- تعداد بلوک پانزده سانتی در نیسان

تعداد بلوک سیمانی 15 سانتی که نیسان می تواند حمل کند عددی بین 250 الی 300 می باشد. کمترین بار نیسان با بلوک بیست سانت، 250 عدد و بیشترین تعداد هم 300 می باشد.

حمل بلوک سیمانی ده سانتی

1- تعداد بلوک ده سانتی در تریلی

ظرفیت حمل تریلی برای بلوک سیمانی ده سانت، بین 4158 عدد بلوک سیمانی می باشد. یعنی در هر تریلی، 4158 عدد بلوک سبک پوکه ای سیمانی ده سانت را می توان بار گیری نمود.

2- تعداد بلوک ده سانتی در کامیون ده چرخ یا جفت

تعداد بلوک سیمانی 10 سانتی که در کامیون ده چرخ یا جفت می توان بارگیری نمود بین 2300 تا 2500 عدد می باشد. یعنی کمترین تعداد بلوک 2300 و بیشترین تعداد بلوک ده سانتی که در جفت حمل میشه 2500 عدد می باشد.

این تعداد، براساس مسافتی که ماشین های مختلف حمل بلوک بتنی تا مقصد باید طی کنند، محاسبه می شود. برای مسافت های دور قطعا تعداد کمی باید بارگیری نمود.

3- تعداد بلوک ده سانت در کامیون شش چرخ

گنجایش کامیون شش چرخ برای حمل بلوک 10 سانتی، عددی بین 1600 تا 1700 می باشد. کمترین 1600 عدد و بیشترین تعداد بلوک بیست سانت که می توان در کامیون شش چرخ بارگیری کرد 1700 عدد می باشد.

4- تعداد بلوک سیمانی 10 سانتی در کامیونت

700 الی 750 عدد بلوک سیمانی ده سانت را می توانیم در کامیونت یا خاور شش تنی بار گیری کنیم. کمترین بار 700 عدد و بیشترین بار 750 عدد می باشد.

5- تعداد بلوک سیمانی ده سانت در نیسان

تعداد بلوک سیمانی 10 سانتی که نیسان می تواند حمل کند عددی بین 400 الی 450 می باشد. کمترین بار نیسان با بلوک ده سانت، 400 عدد و بیشترین تعداد هم 450 عدد می باشد.

بارگیری با کدام دستگاه حمل بلوک با صرفه تر است؟

اینکه بلوک سیمانی در تریلی یا کامیون و یا نیسان بارگیری شود، بستگی به میزان مسافت مبدا تا مقصد دارد که فروشنده باید برای شما محاسبه نماید. همانطور که می‌دانید با این تورم سرسام آور، کرایه حمل بلوک بتنی از خود بلوک گران‌تر در میاد. پس باید حواستان کاملا جمع باشد که به جای سود، ضرری هم روی دستتان نماند! بتن آلوکا براساس مسافت و به صرفه بودن برای مشتری، بلوک سیمانی را در دستگاه های مختلف خود بارگیری می کند.

بتن آلوکا عموما برای مسافت های نزدیک، بلوک سبک را در نیسان یا کامیونت برای خریداران می فرستد. اما زمانی که بلوک را به مشهد یا تهران و شهرهای مختلف دیگر می فرستد، برای آنها برنامه خاص و متفاوتی می چیند. امیدوارم که با خواندن مقاله گنجایش دستگاه های مختلف حمل بلوک سیمانی، به تمامی سوالات خود در زمینه حمل بلوک سیمانی، پاسخی خوبی گرفته باشید.

مدیر سایت

Avatar for مدیر سایت

نگار زمانی هستم، دانش‌آموخته ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و در زمینه سئو، تولید محتوا و طراحی سایت فعالیت می کنم. ایمیل ارتباط با من: n.zamani96@yahoo.com

نظری ثبت نشده است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *