X

آیین نامه بلوک های سبک سیمانی غیر باربر

 

 آیین نامه بلوک های سبک سیمانی غیر باربر

 استاندارد بلوكهاي سيماني سبك غيرباربر- ويژگي ها ،كه پيش نويس آن توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در كمسيون هاي مربوط تهيه و تدوين شده و در نودونهمين جلسه كميته ملي استاندارد ساختمان و مصالح ساختماني مورخ 4/5/83 مورد تاُييد قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود.

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.

 تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.

 پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((5)) تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.  

همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد. 

 كميسيون استاندارد بلوكهاي سيماني سبك غيرباربر- ويژگي ها :

 رئيس  :    فاميلي ، هرمز(دكتراي مهندسي راه و ساختمان ) از  دانشگاه علم و صنعت           

سازور ، رسول( ليسانس  شيمي )  از   مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران    

فيروزيار ، فهيمه( ليسانس شيمي ) از    مركز تحقيقات ساختمان ومسكن  

  ماجدي اردكاني ، محمد حسين( ليسانس شيمي )  از   مركز تحقيقات ساختمان ومسكن  

  نمدماليان اصفهاني ، عليرضا( فوق ليسانس  زمين شناسي )   از  شركت ليكا    

  جعفرپور ، فاطمه( ليسانس شيمي ) از    مركز تحقيقات ساختمان ومسكن  

   پيشگفتار

  استاندارد بلوكهاي سيماني سبك غيرباربر- ويژگي ها ،كه پيش نويس آن توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در كمسيون هاي مربوط تهيه و تدوين شده و در نودونهمين جلسه كميته ملي استاندارد ساختمان و مصالح ساختماني مورخ  4/5/83 مورد تاُييد قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود. 

 براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات استاندارد هاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استاندارد ها ارائه شود، در تجديد نظر بعدي مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد.  در تهيه اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه، در حد امكان بين اين استاندارد و استانداردهاي بين المللي  و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

 منابع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است:

 1-ASTM C90 –99a  Standard Specification for Loadbearing Concrete Masonry Units

 2-ASTM C129 –99a Standard Specification for Nonloadbearing Concrete Masonry Units  

3- DIN 18152 –1987  Lightweight Concrete Solid Bricks and Blocks  

  بلوك سيماني  سبك غيرباربر- ويژگي ها 

 1   هدف  و دامنه كاربرد

 هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين ويژگيهاي بلوك سيماني سبك ( توپر وتوخالي ) است كه از سيمان پرتلند مناسب، آب و سنگدانه هاي سبك ( پايه معدني) ساخته مي شود و در ساخت اعضاي  غيرباربرساختماني مورد استفاده قرار مي گيرد. 

 2  مراجع الزامي

 مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است . بدين ترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد محسوب مي شود. در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و / يا تجديد نظر ، اصلاحيه ها و تجديد نظر هاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست. معهذابهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد امكان كاربرد آخرين اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و / يا تجديد نظر ، آخرين چاپ و / يا تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است .

 استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است :

 2-1   استاندارد ملي ايران شماره 302 - سال 1381 ، سنگدانه بتن - ويژگي ها

 2-2   استاندارد ملي ايران شماره 389 - سال 1378 ، سيمان پرتلند - ويژگي ها

 2-3   استاندارد ملي ايران شماره 3432 - سال 1380 ، سيمان پرتلند پوزولاني - ويژگي ها

 2-4   استاندارد ملي ايران شماره 3517 - سال 1373 ،  سيمان پرتلند سرباره اي - ويژگي ها

 2-5   استاندارد ملي ايران شماره 4220 - سال 1376 ، سيمان پرتلند آهكي - ويژگي ها

 2-6  استاندارد ملي ايران شماره 270 - سال 1370  ، آهك ساختماني - ويژگي ها

    BS 6073 –1981 Part1.  Specification for Precast Concrete Masonry Units   

ASTM C140-02a Standard Test Methods for Sampling and Testing Concrete Masonry Units and Related Units

   ASTM C426-99 Standard Test Method for Linear Drying Shrinkage of Concrete Masonry Units    

رده بندي  بلوكهاي سيماني سبك براساس وزن مخصوص ظاهري به چهار رده زير تقسيم مي شوند: 

 3-1  بلوك سيماني سبك رده يك : بلوك هاي سيماني سبك رده يك بلوكهايي هستند كه وزن مخصوص ظاهري آنها پس از خشك شدن در گرمخانه درمحدوده  700 - 500  كيلوگرم بر متر مكعب باشد

 3-2   بلوك سيماني سبك رده دو : بلوك هاي سيماني سبك رده دو بلوكهايي هستند كه وزن مخصوص ظاهري آنها پس از خشك شدن در گرمخانه در محدوده 1000 – 700    كيلوگرم بر مترمكعب باشد. 

 3 - 3   بلوك سيماني سبك رده سه : بلوك هاي سيماني سبك رده سه بلوكهايي هستند كه وزن مخصوص ظاهري آنها پس از خشك شدن در گرمخانه در محدوده 1700 – 1000 كيلوگرم بر متر مكعب باشد. 

 3- 4   بلوك سيماني سبك رده چهار  : بلوك هاي سيماني سبك رده چهار بلوكهايي هستند كه وزن مخصوص ظاهري آنها پس از خشك شدن در گرمخانه در محدوده 2000 – 1700  كيلوگرم بر مترمكعب باشد. 

 يادآوري : بلوك هاي سيماني سبك رده چهار جزو بلوك هاي نيمه سبك محسوب مي شود. 

 4   مواد تشكيل دهنده  

بلوكهاي سيماني سبك مورد بحث در اين استاندارد از سيمان هاي هيدروليكي و سنگدانه هاي سبك پايه معدني ( طبيعي يامصنوعي ) ساخته مي شوند. مواد اوليه، نسبتهاي اختلاط، روش توليد و نوع عمل آوري در جريان سخت شدن بلوك بايد به گونه اي انتخاب شوند كه الزامات مندرج در اين استاندارد را برآورده سازد. 

 4 – 1   سيمان

 سيمان هاي مناسب براي ساخت اين بلوكها بايد به شرح زير باشد: 

 -  سيمان پرتلند مطابق با استاندارد بند 2-2

 -  سيمان پرتلند پوزولاني مطابق با استاندارد بند 2-3

 -  سيمان پرتلند سرباره اي مطابق با استاندارد بند 2-4  

-  سيمان پرتلند آهكي مطابق با استاندارد بند 2-5

 4-2  سنگدانه هاي سبك

 براي ساخت بلوكهاي سيماني سبك ، سنگدانه هاي سبك ساخته شده از پوكه معدني، رس منبسط شده يا مخلوطي از هر دو يا هر نوع سنگدانه سبك پايه معدني يا سنگدانه اي كه بلوكهاي ساخته شده با آن بتواند الزامات اين استاندارد را تأمين نمايد، قابل استفاده است. 

 4-3  مواد افزودني

 استفاده از مواد افزودني مانند آهك ساختماني، پودر سنگ و افزودني هاي ديگر براي به دست آوردن ويژگيهاي كاربردي خاص،  مجاز است به شرط آنكه اثر مخربي بر روي خواص بلوك سيماني سبك نداشته و بلوكها بتوانند الزامات اين استاندارد را تأمين كنند.

 4-4  آب

 آبي كه در ساخت بلوكهاي سيماني سبك مورد استفاده قرار مي گيرد بايد مطابق با استاندارد بند 2-6 باشد. 

 5  ويژگي ها

 5- 1  شكل  بلوكهاي سيماني سبك ساختماني مي توانند به شكل مكعب مستطيل، يا اشكال ويژه هندسي توليد شوند. سطح نماي بلوكها مي تواند صاف يا نقش دار باشد. براي ايجاد اتصالات بهتر، سطوح جانبي اين بلوكها (سطوح غير نما) مي تواند داراي كام و زبانه باشد. 

 5-2  ابعاد

 ابعاد مدولار و ترجيحي بلوكهاي سيماني سبك مطابق زیر مي باشد. 

    ابعاد ترجيحي بلوكهاي سيماني سبك

 نوع        ارتفاع        عرض      طول  

بزرگ          20           30         40    

متوسط     20           20         40                              20         15        40

کوچک      20           10         40                              20          8         40

        

 حداكثر مجاز رواداريهاي ابعاد واقعي از ابعاد اسمي به شرح زير است:  

-  براي طول و عرض    3 ±  ميليمتر.  

-  براي ارتفاع   4 ± ميليمتر.

 يادآوري : ابعاد بلوك سيماني سبك بنا به سفارش خريدار تعيين مي شود و براساس اندازه اسمي اعلام شده از سوي توليد كننده ، روداري در هر بعد بايد در محدوده رواداري فوق الذكر باشد. 

 5-3   وزن مخصوص ظاهري

 ميانگين وزن مخصوص ظاهري بلوكهاي سيماني سبك كه مطابق با روش آزمون استاندارد  بند 2-8  اندازه گيري مي شود بايد مطابق با الزامات زیر  باشد. 

 رده وزن مخصوص ظاهري بلوكهاي سيماني سبك 

 رده وزن مخصوص       1   2     3    4

 محدوده وزن مخصوص ظاهري ( كيلوگرم بر متر مكعب ) : 

  1:     500  تا 700     2:     700  تا 1000     :3     1000  تا 1700     4:     1700  تا 2000  

   حداكثر رواداري از مقادير مجاز بايد 1/0 كيلوگرم بر مترمكعب باشد.

 5-4  جذب آب  

جذب آب

هاي سيماني سبك كه مطابق با روش آزمون استاندارد بند 2-8  اندازه گيري مي شود بايد مطابق با الزامات زیر  باشد. 

  جذب آب بلوكهاي سيماني سبك  نوع بلوك براساس  رده وزن مخصوص ظاهري  

  حداكثر جذب آب حجمي  (ميانگين سه بلوك)  (كيلوگرم بر متر مكعب )  

  1 ، 2 ، 3          288    

  4                   240   

 ميزان رطوبت  الزامات ميزان رطوبت بلوكهاي سيماني سبك كه مطابق با روش آزمون استاندارد بند 2-8   اندازه گيري مي شود، با توجه به درصد جمع شدگي خطي و برحسب شرايط رطوبت در منطقه اجرا، بايد مطابق زیر  باشد.  

    الزامات ميزان رطوبت بلوكهاي سيماني سبك   

  حداكثر درصد رطوبت، برحسب كل جذب آب ( ميانگين 3 بلوك )   

  ميزان جمع شدگي خطي (درصد)  

  شرايط رطوبت در منطقه اجرا ( محيط مصرف ) :         

                                                                       1-مرطوب      2-نيمه مرطوب     3-خشك    

  كمتر از 03/0                                                       45                  40                    35 

  03/0 تا كمتر از 045/0                                           40                  35                    30   

  045/0 تا حداكثر 065/0                                         35                   30                    25      

 مرطوب: ميانگين رطوبت ساليانه بيش از 75 درصد

 نیمه مرطوب :  ميانگين رطوبت ساليانه 50 تا 75 درصد

خشک : ميانگين رطوبت ساليانه كمتر از 50 درصد  

 5-6    مقاومت فشاري  

مقاومت فشاري بلوكهاي سيماني سبك غيرباربر( محصول نهايي ) كه مطابق با روش آزمون استاندارد بند 2-8 اندازه گيري مي شود بايد مطابق با الزامات زیر باشد.

 مقاومت فشاري بلوكهاي سيماني سبك غير باربر:

 رده مقاومت فشاري  :2   4  6  8  

حداقل مقاومت فشاري ( كيلو گرم بر سانتي متر مربع )  :

ميانگين سه بلوك   25     50     75       100

بلوك منفرد     20    40    60     80     

 5-7 جمع شدگي خشك خطي

 

 ميزان جمع شدگي خطي بلوكهاي سيماني سبك، كه مطابق با روش آزمون استاندارد بند 2-9 اندازه گيري مي شود ، ( محصول نهايي ) بايدحداكثر شصت وپنج هزارم (065/0 ) درصد باشد. 

 6   ويژگي ظاهري

 تمام بلوكها بايد سالم، بدون شكستگي و همچنين بدون نواقص ديگري باشند كه باعث ضعف بلوك در كار مي گردد. از اين رو، بايد يكايك بلوكها در هنگام استفاده بازرسي شده و از مصرف بلوكهاي معيوب خودداري شود.  درسطوحي از بلوكهاكه در نما مورد استفاده قرار مي گيرد ، نبايداز فاصله 6 متري ، ترك ،  بيرون پريدگي و همچنين نواقص ديگري مشاهده گردد.  در يك محموله، پنج درصد بيرون پريدگي بزرگتر از 25 ميليمتر در هر يك از ابعاد، يا تركهايي با عرض بزرگتر از نيم ميليمتر وطول بيشتر از 25 درصد ارتفاع اسمي بلوك نباشد، مجاز است. 

 7   نشانه گذاري

 از هر 25 بلوك سيماني روي يك بلوك و يا روي مجموعه يك محموله ( مانند بسته بندي روي پالت ) و يا روي بارنامه كالا اطلاعات زير بايد حك يا چاپ شده باشد :  

نام توليد كننده يا علامت تجارتي آن

 رده وزن مخصوص

 رده مقاومت فشاري

 ابعاد اسمي

 تاريخ توليد

 علامت استاندارد در صورت اخذ مجوز  جمله ساخت جمهوري اسلامي ايران

 

 

:برچسب ها

صفحه اصلی قیمت انواع بلوک سبک آلوکا کارخانه بلوک سبک آلوکا تولید بلوک استاندارد آلوکا مزایای بلوک سبک آلوکا بلوک پوکه ای پوکه معدنی آلوکا بلوک سیمانی پروژه های همکار بتن آلوکا خرید پوکه معدنی قیمت پوکه معدنی