استاندارد بلوک سیمانی

استاندارد بلوک سیمانی

استاندارد بلوك سيماني كه پيش نويس آن توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در كمسيون هاي مربوط تهيه و تدوين شده و در نود ونهمين جلسه كميته ملي استاندارد ساختمان و مصالح ساختماني مورخ 4/5/83 مورد تاُييد قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود.

خرید بلوک سبک

آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مؤسسه استانداردوتحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنهامرجع رسمي كشوراست كه عهده داروظيفه تعيين، تدوين ونشراستانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد. تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحب نظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد.

سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ و منتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((5)) تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد. مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد. مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد.

مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد. همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات استاندارد هاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استاندارد ها ارائه شود، در تجديد نظر بعدي مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد. در تهيه اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه، در حد امكان بين اين استاندارد و استانداردهاي بين المللي و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

منابع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است:

1-ASTM C90 –99a Standard Specification for Loadbearing Concrete Masonry Units

2-ASTM C129 –99a Standard Specification for Nonloadbearing Concrete Masonry Units

3- DIN 18152 –1987 Lightweight Concrete Solid Bricks and Blocks

ويژگي های بلوک سيماني سبک غيرباربر

1 هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين ويژگيهاي بلوك سيماني سبك ( توپر وتوخالي ) است كه از سيمان پرتلند مناسب، آب و سنگدانه هاي سبك ( پايه معدني) ساخته مي شود و در ساخت اعضاي غيرباربرساختماني مورد استفاده قرار مي گيرد.

2 مراجع الزامي

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است . بدين ترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد محسوب مي شود. در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و / يا تجديد نظر ، اصلاحيه ها و تجديد نظر هاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست. معهذابهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد امكان كاربرد آخرين اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و / يا تجديد نظر ، آخرين چاپ و / يا تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است .

استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است :

2-1 استاندارد ملي ايران شماره 302 – سال 1381 ، سنگدانه بتن – ويژگي ها

2-2 استاندارد ملي ايران شماره 389 – سال 1378 ، سيمان پرتلند – ويژگي ها

2-3 استاندارد ملي ايران شماره 3432 – سال 1380 ، سيمان پرتلند پوزولاني – ويژگي ها

2-4 استاندارد ملي ايران شماره 3517 – سال 1373 ، سيمان پرتلند سرباره اي – ويژگي ها

2-5 استاندارد ملي ايران شماره 4220 – سال 1376 ، سيمان پرتلند آهكي – ويژگي ها

2-6 استاندارد ملي ايران شماره 270 – سال 1370 ، آهك ساختماني – ويژگي ها

BS 6073 –1981 Part1. Specification for Precast Concrete Masonry Units

ASTM C140-02a Standard Test Methods for Sampling and Testing Concrete Masonry Units and Related Units

ASTM C426-99 Standard Test Method for Linear Drying Shrinkage of Concrete Masonry Units

رده بندي بلوكهاي سيماني سبك براساس وزن مخصوص ظاهري به چهار رده زير تقسيم مي شوند:

3-1 بلوك سيماني سبك رده يك : بلوك هاي سيماني سبك رده يك بلوكهايي هستند كه وزن مخصوص ظاهري آنها پس از خشك شدن در گرمخانه درمحدوده 700 – 500 كيلوگرم بر متر مكعب باشد

3-2 بلوك سيماني سبك رده دو : بلوك هاي سيماني سبك رده دو بلوكهايي هستند كه وزن مخصوص ظاهري آنها پس از خشك شدن در گرمخانه در محدوده 1000–700 كيلوگرم بر مترمكعب باشد.

3 – 3 بلوك سيماني سبك رده سه : بلوك هاي سيماني سبك رده سه بلوكهايي هستند كه وزن مخصوص ظاهري آنها پس از خشك شدن در گرمخانه در محدوده 1700–1000 كيلوگرم بر متر مكعب باشد.

3- 4 بلوك سيماني سبك رده چهار : بلوك هاي سيماني سبك رده چهار بلوكهايي هستند كه وزن مخصوص ظاهري آنها پس از خشك شدن در گرمخانه در محدوده 2000–1700 كيلوگرم بر مترمكعب باشد.

يادآوري : بلوك هاي سيماني سبك رده چهار جزو بلوك هاي نيمه سبك محسوب مي شود.

4 مواد تشكيل دهنده

بلوكهاي سيماني سبك مورد بحث در اين استاندارد از سيمان هاي هيدروليكي و سنگدانه هاي سبك پايه معدني ( طبيعي يامصنوعي ) ساخته مي شوند. مواد اوليه، نسبتهاي اختلاط، روش توليد و نوع عمل آوري در جريان سخت شدن بلوك بايد به گونه اي انتخاب شوند كه الزامات مندرج در اين استاندارد را برآورده سازد.

قیمت بلوک سیمانی

4–1 سيمان

سيمان هاي مناسب براي ساخت اين بلوكها بايد به شرح زير باشد:

– سيمان پرتلندمطابق با استاندارد بند 2-2

– سيمان پرتلند پوزولاني مطابق با استاندارد بند 2-3

– سيمان پرتلند سرباره اي مطابق با استاندارد بند 2-4

– سيمان پرتلند آهكي مطابق با استاندارد بند 2-5

4-2 سنگدانه هاي سبك

براي ساخت بلوكهاي سيماني سبك ، سنگدانه هاي سبك ساخته شده از پوكه معدني، رس منبسط شده يا مخلوطي از هر دو يا هر نوع سنگدانه سبك پايه معدني يا سنگدانه اي كه بلوكهاي ساخته شده با آن بتواند الزامات اين استاندارد را تأمين نمايد، قابل استفاده است.

4-3 مواد افزودني

استفاده از مواد افزودني مانند آهك ساختماني، پودر سنگ و افزودني هاي ديگر براي به دست آوردن ويژگيهاي كاربردي خاص، مجاز است به شرط آنكه اثر مخربي بر روي خواص بلوك سيماني سبك نداشته و بلوكها بتوانند الزامات اين استاندارد را تأمين كنند.

4-4 آب

آبي كه در ساخت بلوكهاي سيماني سبك مورد استفاده قرار مي گيرد بايد مطابق با استاندارد بند 2-6 باشد.

5 ويژگي ها

5- 1 شكل بلوكهاي سيماني سبك ساختماني مي توانند به شكل مكعب مستطيل، يا اشكال ويژه هندسي توليد شوند. سطح نماي بلوكها مي تواند صاف يا نقش دار باشد. براي ايجاد اتصالات بهتر، سطوح جانبي اين بلوكها (سطوح غير نما) مي تواند داراي كام و زبانه باشد.

5-2 ابعاد

ابعاد مدولار و ترجيحي بلوكهاي سيماني سبك مطابق زیر مي باشد.

ابعاد ترجيحي بلوكهاي سيماني سبك

نوع ارتفاع عرض طول

بزرگ 20 30 40

متوسط 20 20 40 20 15 40

کوچک 20 10 40 20 8 40

حداكثر مجاز رواداريهاي ابعاد واقعي از ابعاد اسمي به شرح زير است:

– براي طول و عرض 3ميليمتر.

– براي ارتفاع 4ميليمتر.

يادآوري : ابعاد بلوك سيماني سبك بنا به سفارش خريدار تعيين مي شود و براساس اندازه اسمي اعلام شده از سوي توليد كننده ، رواداري در هر بعد بايد در محدوده رواداري فوق الذكر باشد.

5-3 وزن مخصوص ظاهري

ميانگين وزن مخصوص ظاهري بلوكهاي سيماني سبك كه مطابق با روش آزمون استاندارد بند 2-8 اندازه گيري مي شود بايد مطابق با الزامات زیر باشد.

  • محدوده وزن مخصوص ظاهري ( كيلوگرم بر متر مكعب ) :

1: 500 تا 700 2: 700 تا 1000 :3 1000 تا 1700 4: 1700 تا 2000

  • حداكثر رواداري از مقادير مجاز بايد 1/0 كيلوگرم بر مترمكعب باشد.
  •  جذب آب

بلوک هاي سيماني سبك كه مطابق با روش آزمون استاندارد بند 2-8 اندازه گيري مي شود بايد مطابق با الزامات زیر باشد. جذب آب بلوكهاي سيماني سبك نوع بلوك براساس رده، وزن مخصوص ظاهري، حداكثر جذب آب حجمي (ميانگين سه بلوك) (كيلوگرم بر متر مكعب ) سنجش می شود.

  • ميزان رطوبت

الزامات ميزان رطوبت بلوكهاي سيماني سبك كه مطابق با روشآزمون استاندارد بند 2-8 اندازه گيري مي شود، با توجه به درصد جمع شدگي خطي و برحسب شرايط رطوبت در منطقه اجرا، بايد مطابق زیر باشد.

شرايط رطوبت در منطقه اجرا ( محيط مصرف ) 

1-مرطوب 2-نيمه مرطوب 3-خشك

كمتر از 03/0 45 40 35

03/0 تا كمتر از 045/0 40 35 30

045/0 تا حداكثر 065/0 35 30 25

مرطوب: ميانگين رطوبت ساليانه بيش از 75 درصد

نیمه مرطوب : ميانگين رطوبت ساليانه 50 تا 75 درصد

خشک : ميانگين رطوبت ساليانه كمتر از 50 درصد

  • مقاومت فشاري

مقاومت فشاري بلوكهاي سيماني سبك غيرباربر( محصول نهايي ) كه مطابق با روش آزمون استاندارد بند 2-8 اندازه گيري مي شود بايد مطابق با الزامات باشد.

مقاومت فشاري بلوكهاي سيماني سبك غير باربر:

  • جمع شدگي خشك خطي

ميزان جمع شدگي خطي بلوكهاي سيماني سبك، كه مطابق با روش آزمون استاندارد بند 2-9 اندازه گيري مي شود ، ( محصول نهايي ) بايد حداكثر شصت وپنج هزارم (065/0 ) درصد باشد.

6 ويژگي بلوک سیمانی استاندارد

تمام بلوكها بايد سالم، بدون شكستگي و همچنين بدون نواقص ديگري باشند كه باعث ضعف بلوك در كار مي گردد. از اين رو، بايد يكايك بلوكها در هنگام استفاده بازرسي شده و از مصرف بلوك هاي معيوب خودداري شود. درسطوحي از بلوك در نما مورد استفاده قرار مي گيرد ، نبايد از فاصله 6 متري ، ترك ، بيرون پريدگي و همچنين نواقص ديگري مشاهده گردد. در يك محموله، پنج درصد بيرون پريدگي بزرگتر از 25 ميليمتر در هر يك از ابعاد، يا تركهايي با عرض بزرگتر از نيم ميليمتر وطول بيشتر از 25 درصد ارتفاع اسمي بلوك نباشد، مجاز است.

نشانه گذاري بلوک سیمانی

از هر 25 بلوك سيماني روي يك بلوك و يا روي مجموعه يك محموله ( مانند بسته بندي روي پالت ) و يا روي بارنامه كالا اطلاعات زير بايد حك يا چاپ شده باشد :

نام توليد كننده يا علامت تجارتي آن-رده وزن مخصوص-رده مقاومت فشاري-ابعاد اسمي-تاريخ توليد-علامت استاندارد در صورت اخذ مجوز جمله ساخت جمهوري اسلامي ايران

مدیر سایت

Avatar for مدیر سایت

نگار زمانی هستم، دانش‌آموخته ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و در زمینه سئو، تولید محتوا و طراحی سایت فعالیت می کنم. ایمیل ارتباط با من: n.zamani96@yahoo.com

نظری ثبت نشده است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *